A Place: Creative Art meets Technology

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมัครเรียนที่นี่!
<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/gt/'>Interactive Design and Game Development</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (Bachelor of Science Program in Interactive Design and Game Development)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/da/'>Creative Digital Design</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (Bachelor of Science Program in Creative Digital Design)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/we/'>Web Engineering and Mobile Development</a>

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development)

<a href='http://ant.dpu.ac.th/index.php/itex-2/'>Center of IT Training and Certification Examination</a>

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation, Digital Creative Design, Gamification และ Mixed Reality

News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมของวิทยาลัย

Cover

การออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

แนวความคิดโครงการประกวดการออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม:  การทำงานจริงในสายงานการจัดการกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดในเชิงการค้า หรือ ในเชิงประเด็นสังคมล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์พัฒนาจากการเห็นถึงปัญหาของสิ่งที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการต่อยอดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more
tablet

สมัคร GT หรือ DA วันนี้ รับฟรี Acer Switch Alpha 12

สมัครเรียนหลักสูตร GT การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม หรือหลักสูตร DA การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ของวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) วันนี้ รับฟรี! Acer Switch Alpha 12 ตอนเปิดเทอม สิงหาคม 2560 สมัคร ANT

Read more
asiagraph

Asiagraph Reallusion Award 2017

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ให้ความร่วมมือกับ บริษัทไอคอม เทค (iCom Tech) ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการจัดการแข่งขัน Asiagraph Reallusion Award 2017 (เอเชียกราฟ เรียลลูชั่น อะวอร์ด) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาประกวดคลิปแอนิเมชั่นความยาว 3-3.30 นาที

Read more

บุคลากร ภายในวิทยาลัย

testi-image

"การผสมผสานงานศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิดชิ้นงานที่มีความน่าสนใจและมีคุณค่า"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

คณบดี at ANT
testi-image

"เมื่อ Art กับ Technology มารวมกัน ความน่าอยู่ของโลกก็จะเกิดขึ้น"

รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ที่ปรึกษา at ANT
testi-image

"เราจะสร้างทุกๆที่ เพื่อการเรียนรู้"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ at ANT
testi-image

"สร้างสรรค์ด้วยจินตนาการ ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลปและเทคโนโลยี"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ at ANT
testi-image

"โลกคือสนามทางธุรกิจของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์"

อาจารย์ กรุณา แย้มพราย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา at ANT
testi-image

"การเรียนรู้ คือความท้าทายตลอดชีวิต"

อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม at ANT
testi-image

"Learning is never endless"

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

อาจารย์ at ANT
testi-image

"ศิลปะผลักดันความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีสรรสร้างความคิดนั้นให้เป็นจริง"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

อาจารย์ at ANT
testi-image

"Create knowledge to your heart be beautiful mind by ANT"

อาจารย์ พนมพร ดอกประโคน

อาจารย์ at ANT
testi-image

"We are ANT"

อาจารย์ สิริภา จันทะบูลย์

อาจารย์ at ANT

สำนักงานเลขานุการ

testi-image

ก้าวทันโลก ไปกับ ANT

นางสาวอารยา ธารนัย

เลขานุการ at ANT
testi-image

มดถึงจะตัวเล็ก แต่มันไม่เคยละความพยายามที่จะถึงเป้าหมาย

นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์

เลขานุการ at ANT
testi-image

ถ้าคุณมีฝัน จงกล้าที่จะล่ามัน

นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษ

เลขานุการ at ANT