ภาพรวมหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Creative Digital Design

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ.(สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of  Science (Creative Digital Design)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Creative Digital Design)

3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา ความสำคัญ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เชิงดิจิทัล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

3.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
  • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านสาขาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
  • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
  • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้กำหนดไว้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สมัครเรียนที่นี่!

แผนการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (ฉบับแก้ไข) >>  ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (TQF) สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ >>  ดาวน์โหลด

สมัครเรียนที่นี่!

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

  • เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ 35,000 บาท
  • เหมาจ่ายภาคฤดูร้อนภาคเรียนละ 5,000 บาท

สมัครเรียนที่นี่!