ภาพรวมหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Interactive Design and Game Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)
ชื่อย่อ(ไทย): วท.บ.(การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม)
ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Bachelor of  Science (Interactive Design and Game Development)
ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.Sc. (Interactive Design and Game Development)

3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา ความสำคัญ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

3.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
  • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
  • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
  • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
  • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

สมัครเรียนที่นี่!

แผนการศึกษา สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (ฉบับแก้ไข) >>  ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (TQF) สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม >>  ดาวน์โหลด

สมัครเรียนที่นี่!

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

ระบบการศึกษา สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

  • เหมาจ่ายภาคปกติภาคเรียนละ 35,000 บาท
  • เหมาจ่ายภาคฤดูร้อนภาคเรียนละ 5,000 บาท

สมัครเรียนที่นี่!