ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ กรุณา แย้มพราย

อาจารย์ กรุณา แย้มพราย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเว็บ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ

หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ พนมพร ดอกประโคน

อาจารย์ พนมพร ดอกประโคน

อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

อาจารย์ สิริภา จันทะบูลย์

อาจารย์ สิริภา จันทะบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์