แนวความคิดโครงการประกวดการออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม: 

การทำงานจริงในสายงานการจัดการกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดในเชิงการค้า หรือ ในเชิงประเด็นสังคมล้วนเกิดจากการสร้างสรรค์พัฒนาจากการเห็นถึงปัญหาของสิ่งที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการต่อยอดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สร้างให้เกิดกิจกรรมหรือชิ้นงานที่จับต้องได้จริงภายใต้กรอบและขอบเขตของงานที่กำหนดนั้นๆและสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักนำเสนอผลงานที่ดีเพื่ออธิบายผลงานให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาความคิดสร้างสรรค์สร้างเป็นผลงานจริงได้โดยมีความน่าสนใจ ปลอดภัยและตอบโจทย์เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โดยไม่จำกัดวิธีการ สื่อ และการนำเสนอรวมถึงสามารถใช้ข้อมูลออนไลน์มาปรับปรุงเพื่อต่อยอดเป็นผลงานของตนได้ในเวลาที่กำหนด

รายละเอียดการสอบ:

ให้ผู้เข้าสอบออกแบบกิจกรรมทางการตลาด(อีเวนท์) ในหมวดหมู่การตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคมในหัวข้อ “ต่อต้านยาเสพติด” โดยกำหนดให้เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานน่าสนใจ มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารอย่างกลมกลืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุตั้งแต่ 18-20 ปี(วัยเดียวกับผู้เข้าสอบ) เป็นกิจกรรมในลักษณะเปิดไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สามารถมีกิจกรรมเสริมเพื่อดึงดูดคนได้ เช่น ดนตรี กีฬาศิลปะ เวลาในการจัดกิจกรรม 12.00 – 18.00 น. เป็นกิจกรรมหนึ่งวันจบ โดยไม่จำกัดรูปแบบของกิจกรรม

เกณฑ์ในการตัดสิน:

 1. ความสามารถในการกำหนดภาพรวม และจับประเด็นที่ต้องการสื่อสาร
 2. ความสร้างสรรค์ในการต่อยอดความคิดจากแรงบันดาลใจและข้อมูลรอบตัว
 3. การทำงานภายใต้เวลาและข้อจำกัดจากสิ่งที่มีอยู่
 4. การนำเสนอแนวคิดของกิจกรรม

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ:

เดือนมีนาคม – เมษายน 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ:

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะเข้ารับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560
 2. เกณพ์การแข่งขันเป็นประเภทบุคคล

ระยะเวลาในการประกวด:

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร 20 มีนาคม – 14 เมษายน 2560
 • ประกวดโครงการ การออกแบบกิจกรรมการตลาดเพื่อการสร้างสรรค์สังคม วันที่ 20 เมษายน 2560

สถานที่ในการจัดกิจกรรม:

ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 8 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัล:

ทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ในสาขาใดก็ได้ใน วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี จำนวน 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 80,000 บาท ใน 2 หลักสูตรดังนี้

 1. การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 2. การออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์

 • รายละเอียดผู้สมัคร:

 • กรอกอีเมลของคุณ เช่น me@mail.com
 • ประวัติการศึกษา

  กรอกข้อมูลประวัติการศึกษาของคุณให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกต่อการติดต่อและประเมินผล

กำหนดการรายละเอียดการสอบ คลิกที่นี่


Comment Form