นางสาวอารยา ธารนัย

นางสาวอารยา ธารนัย

เลขานุการวิทยาลัย

นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์

นางสาวภัทรา รัตนโมรานนท์

เลขานุการหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษ

นางสาวดุลยารัตน์ ขาววิเศษ

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต