สถานที่ในการจัดกิจกรรม
ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 8 วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เรื่อง/หัวข้อ วิธีการสอนและกิจกรรม เวลา
ภาคเช้า10.00- 12.00น. 1. แนะนำหัวข้อ
2. กำหนดข้อตกลงในการสอบ
3. แนะนำวัตถุประสงค์ของการสอบ
4. ข้อตกลงและการประเมินผล
5. แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการสอบ
1. ทักทายผู้สอบ เช็คชื่อพร้อมแนะนำตัว
2. แนะนำรายหัวข้อ / วิทยากร
3. อธิบายข้อตกลงของการสอบ /อุปกรณ์ในการเรียน / การนำเสนองาน
4. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาจใจและพูดคุยแสดงความคิดเห็น
5. สรุปและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมตอบ ข้อซักถาม
30 นาที
30 นาที
30 นาที
30 นาที
15 นาที
ภาคบ่าย13.00- 16.30 1.ให้หัวข้อการสอบ
2. ทำข้อสอบ
3. นำเสนอผลงาน
1. เช็คชื่อผู้สอบเข้าห้องสอบ
2. นำเข้าสู่หัวข้อการสอบ
3. อธิบายหัวข้อการสอบ เปิดโอกาสให้ซักถาม
4. ทำข้อสอบ
5. หมดเวลา เก็บอุปกรณ์
6. นำเสนอผลงาน วิจารณ์ผลงานผู้สอบ
5 นาที
10 นาที
15 นาที
120 นาที
60 นาที