ภาพรวมหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Science (Web Engineering and Mobile Application Development)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Sc. (Web Engineering and Mobile Application Development)

3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา ความสำคัญ
ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผลิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้เทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมมุ่งมั่นที่จะผลิตนักออกแบบเชิงโต้ตอบที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเกม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

3.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
  • มีความรู้ ความสามารถที่จะประยุกต์และมีทักษะในการทำงานในวิชาชีพการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
  • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ แอนิเมชั่น และเกมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
  • สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของสังคม
  • มีสภาวะความเป็นผู้นำและสามารถเป็นผู้ตามที่ดี ในการทำงานเป็นกลุ่ม
  • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง

กำหนดการรับสมัคร!

แจ้งความจำนงการสมัคร online!

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (TQF) สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา >>  ดาวน์โหลด

กำหนดการรับสมัคร!

แจ้งความจำนงการสมัคร online!

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาคการศึกษาปกติ

อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาโท

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ) 168,000 บาท โดยเหมาจ่ายในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ภาคเรียนละ 28,000 บาท
หมายเหตุ รวมค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาต่างประเทศแล้ว

กำหนดการรับสมัคร!

แจ้งความจำนงการสมัคร online!