ผลงาน และ งานวิจัย

การนำมาตรฐานสากลไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกระบวนการซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจแบบ startup.

วราพร จิระพันธุ์ทอง
วารสารสุทธิปริทัศน์, ตีพิมพ์ปีที่ 32 ฉบับที่ 103.
หน้าที่ 1-12
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close