ผลงาน และ งานวิจัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่มีน้าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ชมาศ มัทนวงศากร, ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39 (หน้า 120-126)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close