ผลงาน และ งานวิจัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิคการทำเหมืองกระบวนการ

อเนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)
ลำดับที่ 33 หน้า 74-83 (TCI กลุ่ม 1)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close