ผลงาน และ งานวิจัย

การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากข้อมูลทางอารมณ์และกิจกรรมทางกายภาพ ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ประจิน พลังสันติกุล, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39 (หน้า 95-105)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close