ผลงาน และ งานวิจัย

การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ประจิน พลังสันติกุล, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, เล่มที่ 38 (หน้าที่ 60-73)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close