ผลงาน และ งานวิจัย

การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20 ฉบับที่ 1, เล่มที่ 38 (หน้าที่ 54-59)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close