ผลงาน และ งานวิจัย

การศึกษาผลของการดำเนินโครงการซอฟต์แวร์ภายใต้หลักการวิศวกรรมความต้องการ

วราพร จิระพันธุ์ทอง
วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
(TCI กลุ่ม 1) (pp.78-91)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close