ผลงาน และ งานวิจัย

การออกแบบการวิเคราะห์อารมณ์ของผู้เรียนในชั้นเรียน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

ภูริเดช อาภาสัตย์, ชมาศ มัทนวงศากร, ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์, และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 (หน้า 68-77)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close