ผลงาน และ งานวิจัย

การใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ ค้นหาความยากง่ายของเนื้อหาในบทเรียน จากบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรมการเรียนผ่านระบบ e-Learning

เอนก นามขันธ์, ขวัญชัย กังเจริญ, และ นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39 (หน้า 127-140)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close