ผลงาน และ งานวิจัย

การใช้เหมืองกระบวนการสนับสนุนการจัดการความรู้

นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
Engineering Journal of Siam University ( July-December 2017), Volume 18, Issue 2, No.35, PP.39-50.
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close