ผลงาน และ งานวิจัย

การใช้เหมืองกระบวนการเพื่อค้นพบการทำงานร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน

ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 9 ลำดับที่ 1 (หน้าที่ 91-100)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close