คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

การศึกษา

 • Doctor of Information Technology (Games Design and Development), Queensland University of Technology, Australia
 • Master of Business Administration (e-Commerce), Queensland University of Technology, Australia
 • Master of Science in Information Technology for Business, Chulalongkorn University, Thailand
 • Bachelor of Science in Statistics, Thammasat University,Thailand

ประวัติการทำงาน

 • คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ และเครือข่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • โปรแกรมเมอร์/นักวิเคราะห์ระบบ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close