ผลงาน และ งานวิจัย

ตัวแบบการประเมินเนื้อหาและการสกัดข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดแยกเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561, Vol. 36(1) หน้าที่ 39-49
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close