ผลงาน และ งานวิจัย

ตัวแบบสำหรับการเรียงลำดับผลลัพธ์การค้นคืนของเอกสารบนอินทราเน็ต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

พิศิษฐ์ บวรเลิศสุธี และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า s14 – s15 กรุงเทพฯ
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close