ผลงาน และ งานวิจัย

ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในมุมมองของผู้เล่นเกมสาหรบั การสร้างระบบแนะนาเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้

วิชชา เจริญสุข และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2562 (หน้าที่ 319-329)
The 11th National Conference on Administration and Management (pp.319-329)
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close