ปริญญาตรี สาขาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต(DA)


ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต
 • ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts (Interactive Digital Arts)

ระบบการศึกษา สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต (DA)

ระบบการศึกษา เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ

รายวิชาที่น่าสนใจ

 • จิตรกรรมดิจิทัล 3 มิติ
 • ประติมากรรมดิจิทัล
 • การสร้างส่วนควบคุมตัวละคร 3 มิติ
 • การสร้างสรรค์แอนิเมชัน 2 และ 3 มิติ
 • การเคลื่อนไหวตัวละคร
 • โมชันแค็ปเชอร์และนอน-ลิเนียร์แอนิเมชัน
 • แอนิเมชันสตูดิโอ
 • การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
 • การสร้างผลพิเศษตัวละคร
 • พื้นฐานวิชวลเอฟเฟกต์เพื่อการจำลองพลศาสตร์
 • วิชวลเอฟเฟกต์เพื่อการจำลองพลศาสตร์ของไหล
 • การจำลองฝูงชน
 • การผลิตภาพยนตร์เสมือนจริง
 • หัวข้อพิเศษด้านอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

อัตราค่าเล่าเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติ

 • ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร 380,000 บาท
 • ค่าเล่าเรียนต่อเทอม เทอมละ 47,500 บาท
 • ค่าเทอมดังกล่าวเป็นค่าเทอมปัจจุบันสงวนสิทธิ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • ชื่อเต็ม(ไทย): ศิลปศาสตรบัณฑิต (อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต)
 • ชื่อย่อ(ไทย): ศศ.บ. (อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต)
 • ชื่อเต็ม(อังกฤษ): Interactive Digital Arts
 • ชื่อย่อ(อังกฤษ): B.A. 

ปรัชญา ความสำคัญหลัก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต เป็นหลักสูตรที่มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถประสานความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับทฤษฎีการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เชิงดิจิทัล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้คำนึงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
 • มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะการทำงานที่จะประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ด้านอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
 • สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้านการออกแบบเชิงโต้ตอบ ด้านศิลปะดิจิทัล ด้านวิชวลเอฟเฟ็กต์และแอนิเมชัน และสามารถนำไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
 • สามารถสื่อสารและประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นที่ต้องการของสังคม
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา แสวงหาทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกอย่างรอบด้าน
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถเป็นผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะในการทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ สามารถต่อยอดพัฒนาตนเองและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

สายงานอาชีพที่รองรับ

 • นักออกแบบกราฟิก
 • นักออกแบบตัวละคร
 • นักสร้างโมเดล 3 มิติ
 • แอนิเมเตอร์
 • ริกเกอร์
 • นักเล่าเรื่องและพัฒนาบทภาพ
 • ผู้สร้างงานวิชวลเอฟเฟ็กต์
 • ผู้สร้างงานพื้นผิว จัดแสงและประมวลผลภาพ
 • ผู้ประกอบและซ้อนภาพ
 • นักออกแบบด้านสื่ออินเทอร์แอคทีฟและสื่อใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

สนใจสมัครเรียน

สมัครเรียนสาขาอินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

Related Posts

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (WE)

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา Master of Science Program in Web Engineering and Mobile Application Development หลักสูตร 2 ปี เรียน เสาร์และอาทิตย์ 09.00-19.30 น. ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ภาคเรียน การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ ทำไมหลักสูตรนี้ถึงน่าเรียน? มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ…

ปริญญาตรี สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม (IG)

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม) วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development) Major in Game Design and Development ค่าใช้จ่ายตลอด วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกม (IG) ระบบการศึกษา วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ…