ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรุณา แย้มพราย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ( วท.ด. ) ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ประเทศไทย
 • ปริญญาโท ( วท.ม. ) คอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี ( คอ.บ. ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ หลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด และพัฒนาแบรนด์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • Sale Executive at Oce’ (Thailand)Ltd.
 • อาจารย์ประจำ คณะคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
 • Program Administrator at Celestica (Thailand) Ltd
 • ผู้ช่วยนักวิจัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานวิจัย

 • Yampray, K and Inchamnan, W. A Method to Visualization Data Collection by Using Gamification, 17th International IEEE ICT&KE, 2019 20-22 November 2019,Bangkok, Thailand. 
 • Jirapanthong, W., Niranatlampong, W, Yampray, K. Applying a Classification Model for Selecting Postgraduate, The 8 th International Conference on Swarm Intelligence (ICSI’2017) 27 July-1August, JR Hakate City, Japan
 • Yampray, K & Jirapanthong, W. Towards Learning Social Cultures through Virtual Reality Game, The International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2017), 25-27 June 2017. Jinma Hotel, Beijing, China
 • Inchamnan, W. and Yampray,K., Creative and Learning Processes using GameBased Activities.  Journal of Reviews on Global Economics, May 2017  (Issue 6, 355-366)
 • Yampray, K., Tipsing, S., Songthongkham, I., Hopet, R.,  Martsri, V., Poolsawas, B. and Inchamnan, W.The learning of disciplinary using Game-based Training System: Case Study of Department of Juvenile Observation and Protection), The 8th National Conference on Information Technology(NCIT2016) , Krabi, Thailand, 25-26 October 2559
 • Inchamnan, W. and Yampray, K. A Method for Measuring the Creative Processes and Learning Processes : Using Online Game Based Activities, The 12th National Conference on Computing and Information  Technology, Centara Hotel & Convention Centre  Khon Kaen, Thailand, July 7-8 2016
 • Inchamnan, W. and Yampray,K. Edutainment from Game Based Activities, The 7th National Conference on Information Technology : NCIT2015, Chiang mai Thailand, 29-30 October 2015
    RTP Live
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close