ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

การศึกษา

 • Master of Science Program in Information Technology Managment, King Mongkut Institute of Technology LardKrabang
 • Bachelor of Science, Faculty of Science, University of The Thai Chamber of Commerce

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564-ปัจจุบัน: หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม
 • 2561-2563: รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาด
 • 2560-2561: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • 2558-2560: หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม

ประสบการณ์บริหารโครงการภายนอกในนามมหาวิทยาลัย

 • 2560-ปัจจุบัน: ผู้ตรวจประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ (Assessor) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สาขาแอนิเมชัน(ขั้น 4-5) และนักพัฒนาเกม(ขั้น 4-5)
 • 2563-ปัจจุบัน: IBM, Enterprise Design Thinking Co-Creator Coach

งานวิจัย

 • Banyapon Poolsawas, Chaichana Jaruwannakorn, Parnu Boonyarattapan and Aekachai Kietchalernpor, “Utilizing Swarm Intelligence for Pathfinding in Virtual Reality Game by Ant system Algorithm”,Conference: The 1st Suan Sunandha Academic National Conference on Science and Technology “The Creative and Innovation to Thailand 4.0” (SANSCI 2017)At: Suan Sunandha Academic, Thailand
 • Jirapanthong, W., Intrachamnan, W., Poonsawat, B., Imsombat, A., Niranatlumpong, W., Yampray, K., & Deechuay, N. (2021). การ ศึกษา การ จัดการ เรียน รู้ หลักสูตร การ พัฒนา ธุรกิจ ดิจิทัล ด้วย เทคโนโลยี แบบ ความ จริง เสริม ผ่าน ระบบ ออนไลน์. RMUTSB ACADEMIC JOURNAL, 9(1), 106-117.
 • Poolsawas, B. (2019). กลไก การ เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพ ของ สื่อ ดิจิทัล ต่อ ความ สนใจ ของ ผู้ บริโภค. TNI Journal of Business Administration and Languages, 7(1), 61-65.
 • Imsombut, A., Jirapanthong, W., Poolsawas, B., Laovoravit, V., & Pongpirul, K. (2020, June). Potential Use of Personal Tracking Device for Sleep Quality Assessment of Flight Attendant. In Proceedings of the 2020 The 6th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (pp. 113-118).
 • Poolsawas, B., & Niranatlamphong, W. (2017). Using a Game Development Platform to Improve Advanced Programming Skills. Journal of Reviews on Global Economics, 6, 328-334.
 • Banyapon Poolsawas, Piyanuch Chaipornkaew, and Supon Suparkawat, “A Platform-based for Game Development to Improve the Object-oriented Programming Skills”, The 30th National Conference on Education Technology, Phitsanulok, Thailand., January 21-22, 2016.
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์, “การวัดประสิทธิภาพของตำแหน่งการวางป้ายโฆษณาบนเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือ” The 11th Nation Conference on Computing and Information Technology. (NCCIT-2015) Arnoma Hotel, Bangkok, Thailand., July 2-3, 2015., (หน้า 277-282).
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ พนมพร ดอกประโคน,”การพัฒนาเครื่องประมวลผลเกมในรูปแบบสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป เพื่อการวัดความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรม (The Development of Game Engine in Learing Media for Measurement Learner’s Efficeency and Cognitive Skills in Programming Language)”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Information Technology : NCIT2015), จ.เชียงใหม่, ประเทศไทย, 29-30 ตุลาคม 2558, หน้าที่ 123-128.
 • ลลิตา สันติวรรักษ์, และ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์, “การพัฒนาต้นแบบแอพพลิเคชันจำลองการเดินด้วยระดับสายตาในระบบความจริงเสมือนสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (Developing Prototype of Virtual Reality Application to simulation and control walking player for People Disability)”, การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (The 7th National Conference on Information Technology : NCIT2015), จ.เชียงใหม่, 29-30 ตุลาคม 2558, หน้าที่ 129-134.
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์, และ พนมพร ดอกประโคน, “การพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือสาหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ (Developing the Augmented Reality Mobile Application for Historical Site)”, The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology. (NCCIT2016), จ.ขอนแก่น, ประเทศไทย., 7-8 กรกฎาคม 2559, (ครั้งที่ 12).
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และ พนมพร ดอกประโคน, “เกมบนโปรแกรมเชิงจินตภาพ และแนวคิดการคำนวณอย่างเป็นระบบ (Visual Programming and Computiational Thinking Game)”., Journal of Information Science and Technology (JIST), Vol. 6 No. 2 (Jul-Dec 2016), หน้าที่ 9-16.
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ,สิริภา จันทะบูลย์, เอกชัย เกียรติเฉลิมพร,”การตรวจสอบเหตุการณ์บนความจริงเสริมด้วยระบบตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้า Event Triggering Using Facial Landmark Detection in Augmented Reality”, The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCI2018), 5-6 July, 2018.
 • บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์, “จำลองการปั่นจักรยานบนความจริงเสมือนด้วยอาดุยโน่ร่วมกับฐานข้อมูลเรียลไทม์ (A Virtual Reality Cycling Simulation with Arduino and Real-Time Database)”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Engineering Journal Of Siam University. No.36., January-June 2018, หน้า.50-59.

งานบริการทางวิชาการ

 • Meta Quest Start Program with Oculus (Meta Quest Engineering Team)
 • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน VR Unseen Heritage ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทระดมพล จำกัด (2562-ปัจจุบัน)
 • โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR Smart Heritage ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทระดมพล จำกัด (2561-ปัจจุบัน)
 • โครงการพัฒนาสื่อเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  เกมรามเกียรติ์ตอนจองถนน   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร ระยะเวลาที่ใช้ ๖ เดือน (มิถุนายน 2560 – พฤศจิกายน 2560) 
 • โครงการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลพระเมรุมาศ และเครื่องประกอบพระเมรุมาศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร ระยะเวลาที่ใช้ ๔ เดือน (กันยายน 2560 – มกราคม 2561)
 • โครงการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality ร่วมกับบริษัท เนสเล่ ประเทศไทย
 • วิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยี Android ให้กับบริษัท True Incube เป็นเวลา 10 สัปดาห์
    slot deposit pulsa 2023
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close