ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์ รองคณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

การศึกษา

 • ปริญญาโท ( วทม. ) เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
 • ปริญญาตรี ( วทบ. ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ไทย

ประวัติการทำงาน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เลขานุการภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และระบบ (computer admin) แผนกคอมพิวเตอร์, บริษัท ยาอินไทย จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์, บริษัท ซีสแควร์ จำกัด
    RTP Live 2023
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close