ผลงาน และ งานวิจัย

มาย คาร์ เซอร์วิส : ไอโอเอสแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายเชื่อเพลิง การซ่อมบำรง และค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ

ภุชงค์ ประสงค์เลิศ และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าวนการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 (National Conference on Administration and Management : NCAM 2018), หน้าที่ 507-516
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close