ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร. นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ( D. Eng. ) Electrical Engineering Waseda University / Japan
 • ปริญญาโท M.Sc. Computer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 • ปริญญาตรี B.Sc. Statistics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษา วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิจัย

 • Prajin Palangsantikul, Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, Wichian Premchaiswadi, “Emotion Analytics with Process Mining”, Malaysian Journal of Computer Science, Information Technology and Electrical Engineering Special Issue 2/2019, December, p.109- 131, 2019.
 • เอนก นามขันธ์, ขวัญชัย กังเจริญ, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ ค้นหาความยาก ง่ายของเนื้อหาในบทเรียน จากบันทึกเหตุการณ์พฤติกรรมการเรียนผ่านระบบ e-Learning”, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 127-140, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ชมาศ มัทนวงศากร, ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของ นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม, หน้าที่ 120-126, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ประจิน พลังสันติกุล, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าจากข้อมูลทางอารมณ์และกิจกรรม ทางกายภาพ ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 95- 105, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เล่มที่ 39, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, ชมาศ มัทนวงศากร, ชัชชล เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การออกแบบการ วิเคราะห์อารมณ์ของผู้เรียนในชั้นเรียน โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, หน้าที่ 68-77, ฉบับที่ 9, ลำดับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2562, ISSN : 2229-1547.
 • ประจิน พลังสันติกุล, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์ภาวะซึมเศร้าด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 60-73, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เล่มที่ 38, มกราคม- มิถุนายน, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, “การวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนด้วยเทคนิค เหมืองกระบวนการ”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 54-59, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, เล่ม ที่ 38, มกราคม-มิถุนายน, 2562, ISSN : 1513-4652.
 • ภูริเดช อาภาสัตย์, นุชรีเปรมชัยสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เหมืองกระบวนการเพื่อค้นพบการ ท างานร่วมกันของนักศึกษาในชั้นเรียน”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี, หน้าที่ 91-100, ฉบับที่ 9, ลำดับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, 2562, ISSN : 2229-1547.
 • Wichian Premchaiswadi, Parham Porouhan, Nucharee Premchaiswadi, “Process Modeling, Behavior Analytics and Group Performance Assessment of e-Learning Logs via Fuzzy Miner Algorithm”, 42nd IEEE Computer Society Signature Conference on Computers, Software and 3 – 3 ลำดับ ชื่อผลงาน Applications (COMPSAC 2018), National Institute of Informatics, National Center of Sciences, p.304-309, Tokyo, Japan, July 23-27, 2018.
 • นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การใช้เหมืองกระบวนการสนับสนุนการจัดการความรู้”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 39-50, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ลำดับที่ 35, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2560, ISSN : 1513-4652.
 • เอนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, อมรชัย ตันติเมธ, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนในการใช้ e-learning ด้วยเทคนิคการท าเหมืองกระบวนการ”, วารสาร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 74-83, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, ล าดับที่ 33, กรกฎาคม-ธันวาคม, 2559, ISSN : 1513-4652.
 • เอนก นามขันธ์, ภูริเดช อาภาสัตย์, ประจิน พลังสันติกุล, นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน, สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์, วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์, “การเตรียมข้อมูลเพื่อการท าเหมืองกระบวนการจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, หน้าที่ 53-61, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ล าดับที่ 34, มกราคม-มิถุนายน, 2559, ISSN : 1513-4652.
    slot koko
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close