ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

การศึกษา

  • Ph.D. in Computer Science (Software Engineering), Department of Computing, School of Informatics, City University, London
  • Master of Science in Computer Science, Faculty of Science, Mahidol University
  • Bachelor of Science in Computer Science (First Class Honor), Faculty of Science, Thammasat University

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้พัฒนาโปรแกรมและระบบ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
    nusaslot
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close