ผลงาน และ งานวิจัย

ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจากข้อมูลถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ดวงสุรีย์ อยู่ในวงศ์, อรวรรณ อิ่มสมบัติ และ วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าวนการบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 (National Conference on Administration and Management : NCAM 2018), หน้าที่ 517-528

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close