ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบการคืนใบเสร็จรายเดือนอัตโนมัติ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด โดย สมมาตร แซ่จู ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบการคืนใบเสร็จรายเดือนอัตโนมัติ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
โดย สมมาตร แซ่จู ปีการศึกษา 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กสท.) เปิดให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องการสะสมค่าหุ้นรายเดือน บริการรับฝาก-ถอนเงิน ปล่อยสินเชื่อ และให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ
สอ.กสท. รับสมัครสมาชิกจากจากพนักงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (เอ็นที) พนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) พนักงานสหกรณ์ร้านค้าไปรษณีย์ไทย พนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ไปรษณีย์ไทย และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 3 หมื่นราย
ในแต่ละเดือน สอ.กสท. ต้องออกใบเสร็จเรียกเก็บรายเดือน ของสมาชิกแต่ละคนและจัดส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ ปัญหาเกิดจากการที่ไม่สามารถหักเงินได้ตามยอดที่เรียกเก็บไป ทำให้แต่ละเดือนเจ้าหน้าที่ต้องคำนวณยอดการคืนใบเสร็จตามลำดับการหักชำระ (Priority) ซึ่งเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายอัตราและใช้เวลาในการดำเนินการมากในแต่ละเดือน
จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการคืนใบเสร็จรายเดือนอัตโนมัติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาในการดำนเนินการ และลดความผิดพลาดจากการจัดลำดับในการหักชำระของเจ้าหน้าที่ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close