ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี โดย ภูนิวัฒน์ ทองพลับ ปีการศึกษา 2562

ศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นศาลชั้นต้นในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินอรรถคดี ที่เกิดจากข้อพิพาท ข้อโต้แย้งสิทธิ และการกระทำละเมิดต่อกฎหมาย ของคู่ความ และประชาชน เนื่องด้วยการขยายตัวของชุมชนในเขตอำนาจของศาลจังหวัดธัญบุรีเป็นจำนวนมาก คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรีจึงมีจำนวนมากขึ้นไปด้วย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของศาลยุติธรรม ผู้วิจัยจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟเพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี สำหรับให้บริการคู่ความ ทนายความ ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ Bootstrap และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยฐานข้อมูล Maria DB ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลคดีจาก คดีผัดฟ้อง-ฝากขัง หมายเลขคดีดำ หมายเลขคดีแดง ชื่อ/นามสกุล โจทก์ ชื่อ/นามสกุล จำเลย วันนัดพิจารณา วันที่ตัดสิน และสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลคดีได้จากข้อมูลคดีหลัก รวมถึงรายละเอียดข้อมูลคดีต่างๆ ได้แก่ คู่ความ ข้อมูลคดี ผลหมาย คำคู่ความ ประกาศ การเงิน คำพิพากษา อุทธรณ์/ฎีกา สั่งจ่ายเงิน-รับเงิน วันนัดพิจารณา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญ และมีความจำเป็นกับคู่ความ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถประเมินผล แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนผ่านระบบได้
จากการประเมินผลการใช้งานระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับดีมาก คิดเป็น 3.22 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยอยู่ที่ 0.21 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเรสพอนซีฟ เพื่อสืบค้น และติดตามสำนวนคดี ศาลจังหวัดธัญบุรี สามารถใช้งานได้ และตรงตามวัตถุประสงค์ เพิ่มความสะดวก เพิ่มช่องทางการบริการ ช่วยลดขั้นตอน และสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้เป็นอย่างดี

    slot deposit pulsa 10 ribu
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close