ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการเลือกใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดย วิบูลย์ ธนากิจไพศาล ปีการศึกษา 2562

คนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงรายได้สูงเริ่มถือเงินสดติดตัวน้อยลง แต่ใช้บัตรเครดิตสำหรับการใช้จ่ายประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบิน ไปถึงการซื้อกาแฟที่ร้านโปรด คนกลุ่มนี้ก็มักจะใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายแทนการใช้เงินสด บัตรเครติดของแต่ละธนาคารนำเสนอผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและบริการที่ผู้ถือบัตรซื้อ ดังนั้นการใช้บัตรเครดิตจึงเอื้อประโยชน์มากกว่าการใช้เงินสด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการเลือกใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ใช้บัตรมักจะพิจารณาว่าบัตรใบได้ที่ให้ประโยชน์สูงสุด
งานสารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเลือกใช้บัตรเครดิตโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่บัตรเครดิตเสนอ โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามาถเลือกประโยชน์ที่ต้องการของบัตรเครดิตได้ เช่น ให้คะแนนมากที่สุด และมีระยะเวลาการชำระเงินให้กับธนาคารเจ้าของบัตรช้าที่สุด เป็นต้น และแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำการเรียงลำดับบัตรเครดิตจากประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งานสูงสุด

    slot pulsa tanpa potongan
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close