ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรม (แอสเซ็ทซีโอเจ) โดย อำไพ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม กำกับ ดูแล การสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และติดตามประเมินผลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 311 หน่วยงาน มาแทนโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินสำนักงานศาลยุติธรรมเดิมซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เนื่องจากระบบเดิมมีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาในการประมวลผล ประกอบขั้นตอนในการโอนครุภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลยังมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ในภาพรวมยังมีความยุ่งยาก มีฟังก์ชันในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ การโอนทะเบียนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน การจำหน่ายขายทอดตลาด การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา การโอนทรัพย์สิน การประมวลค่าเสื่อม และจัดพิมพ์รายงาน โดยเป็นการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา ASP .NET MVC CORE และใช้ Microsoft SQL Server 2017 Express เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และมีการประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีประเมินจากจากกลุ่มผู้ใช้งานจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ประเมินมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือระบบสามารถการจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน การซ่อมบำรุงรักษา และการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน ได้ดี และมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานได้

    rtp 2023
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close