ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม โดย ยุทธนา บุญมี ปีการศึกษา 2564

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม โดย ยุทธนา บุญมี ปีการศึกษา 2564

สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงานในสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ดูแลบํารุงรักษา และแก้ไขปัญหาการทํางานของระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต (Transformation) โดยมีเป้าประสงค์คือ นวัตกรรมของศาลยุติธรรมเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบงานเดิม เช่น การลา ยังเป็นการเขียนลงบนกระดาษแล้วเสนอใบลาไปตามลำดับชั้นผู้บังคับบัญชา ส่วนการคำนวณค่าส่งคำคู่ความใช้การคำนวณด้วยโปรแกรม Excel อีกทั้งยังต้องนำข้อมูลวันลามาประกอบการคำนวณเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าส่งคำคู่ความ ทำให้ข้อมูลตัวเลขการนับวันลา
การนับจำนวนเงินที่เบิก อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งมีผลกระทบในหลายส่วน ทั้งการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ศาล การเบิกเงินค่าส่งคำคู่ความ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรายงานวันลา เป็นต้น โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการพัฒนาระบบจะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และใช้ MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และมีการประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

    dewi88
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close