ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด โดย คุณ พรรษพงศ์ สายสุวรรณ

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด โดย คุณ พรรษพงศ์ สายสุวรรณ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสูตรอาหารสุนัขโฮมเมด มายด็อกฟู้ด เป็ นเว็บแอปพลิเคชัน
สําหรับให้ความรู้ในการทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้ใน
การทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด ประเมินประสิทธิผล มายด็อกฟู้ด เว็บแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้
ในการทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด โดยทําการวัดความง่ายและความพึงพอใจการพัฒนา ผู้วิจัยได้
เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL ผลการพัฒนาพบว่า
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อมายด็อกฟู้ด เป็ นเว็บแอปพลิเคชันสําหรับให้ความรู้
ในการทําอาหารสําหรับสุนัขโฮมเมด ผลสรุปความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันจากการทดลองใช้
งานเว็บแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29) สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
5 ลําดับได้ดังต่อไปนี้ข้อมูลที่เรียกใช้มีความเป็ นปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48) ความง่ายต่อการใช้งาน
ของระบบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) ความสามารถของระบบในการบันทึกข้อมูลรายการถูกต้องและ
ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35) ความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูลที่นําเสนอ(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35) และ
การใช้ศัพท์ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) ตามลําดับ ดังนั้น
สามารถสรุ ปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันมีประสิ ทธิภาพ ผู้ใช้สามารถเรี ยนรู้การทําอาหารให้สุนัข
รับประทานได้

    slot pulsa
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close