ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบแจ้งข่าวสารของหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โดย อะหมัด ดามาอู ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบแจ้งข่าวสารของหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
โดย อะหมัด ดามาอู ปีการศึกษา 2563

หน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา โดยกลุ่มงานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่หลักในงานเลขานุการของหน่วยงาน งานสารบรรณทั่วไป การรับ – ส่งหนังสือ การประกาศ การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น โดยปัจจุบันการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ กระทำการผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสาร โดยมีการสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ในการดำเนินการแจ้งข่าวสารทำได้ โดยวิธีการส่งข้อความและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านการสนทนาแบบกลุ่มหรือนำเอกสารจัดเก็บไปยัง Google Drive และแชร์เอกสารโดยการส่งลิ้งก์เข้ามายังกลุ่มสนทนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกัน ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวมีความข้อยุ่งยากในขั้นตอนการแจ้งข่าวสาร และติดตามข่าวสาร โดยหากมีการแจ้งข่าวสารเป็นจำนวนมาก จะเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข่าวสาร หรือหากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ได้เข้ามาเปิดดูกลุ่มสนทนา อาจทำให้พลาดข่าวสารเร่งด่วน หรือข่าวสารสำคัญ นอกจากนั้นแล้ว ในกรณีที่ในกลุ่มสนทนามีการส่งข้อความจำนวนมาก จะส่งผลให้การดูข้อมูลย้อนหลังทำได้ไม่สะดวก เนื่องจากข้อความในกลุ่มสนทนาจะแสดงข่าวสารที่มีการประกาศแบบเรียงลำดับตามวันและเวลาที่ประกาสเท่านั้น
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแจ้งข่าวสาร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งลดข้อผิดพลาดจากการไม่ได้รับข่าวสารสำคัญ ระบบแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะเป็นระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ในอนาคต

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close