ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา โดย สุมิลตรา วงศ์นิศารัตน์ ปีการศึกษา 2562

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลา
โดย สุมิลตรา วงศ์นิศารัตน์ ปีการศึกษา 2562

การทำสารนิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาในการขอเบิกค่าเดินทาง และค่าทำงานล่วงเวลาของบริษัท นีโอพลัส จำกัด ที่ขั้นตอนเป็นรูปแบบเอกสาร เพื่อเปลี่ยนวิธีการให้อยู่ในรูปแบบ Web Application ซึ่งจะทำให้เพิ่มความรวดเร็วในขอเบิกค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา และการอนุมัติ และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ รวมทั้งลด พื้นที่ในการเก็บเอกสาร และยังทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยสามารถเข้าระบบ และสามารถอนุมัติได้ผ่านระบบ
จากการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชัน โดยพนักงานทั่วไปของบริษัท นีโอพลัส จำกัด จำนวน 8 คน ผลสรุปความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันจากการทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และในส่วนของพนักงานตรวจสอบบริษัท นีโอพลัสจำกัด จำนวน 2 คน ผลสรุปความพึงพอใจที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันจากการทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ซึ่งถือว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเบิกค่าเดินทาง และค่าล่วงเวลาได้เป็นอย่างดี

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close