ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันจดบันทึกข้อมูลสำรวจภาคสนาม เพื่อการทำแผนที่ธรณีวิทยาเบื้องต้น โดย เพิ่มพูน เชาวนพูนผล ปีการศึกษา 2562

ในการออกสำรวจทางธรณีวิทยานั้น นักศึกษาในด้านธรณีวิทยาจำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ในการทำการสำรวจ นักศึกษาทางด้านธรณีวิทยาส่วนใหญ่จำเป็นต้องออกสำรวจภาคสนามอยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักศึกษาใหม่ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยา เนื่องมาจากข้อมูลที่ต้องบันทึกนั้นมีค่อยข้างมาก และนักศึกษาจำเป็นต้องจดจำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการอ้างอิง หลังจากที่ทำการออกสำรวจทางธรณีวิทยา กลุ่มนักศึกษาต้องเขียนรายงานการสำรวจเพื่อที่จะวิเคราะห์สิ่งที่พบระหว่างการออกสำรวจ การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจมักใช้เวลาและพละกำลัง เมื่อข้อมูลการสำรวจของสมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
สารนิพนธ์นี้ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนั้น จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกบันทึกข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาสำหรับนักศึกษาทางด้านธรณีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลการสำรวจและการเปรียบเทียบข้อมูลการสำรวจ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close