ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ซีพีเอ็มเอส) โดย เสาวลักษณ์ ขวัญซ้าย ปีการศึกษา 2562

ปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนทรัพย์สินให้หน่วยงานศาลยุติธรรมเพื่อใช้งานในการตรวจสอบครุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และไว้สำหรับในการคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้ หน่วยงานแต่ละที่จะสามารถกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการจัดซื้อเอง และสามารถรับโอนจากการจัดสรรจากหน่วยงานส่วนกลางได้เพื่อลงรับเป็นครุภัณฑ์หน่วยงานของตัวเอง พร้อมสามารถตรวจสอบครุภัณฑ์แต่ละชนิดของหน่วยงานตนเองได้ตามงบประมาณประจำปี การขายทอดตลาด สามารถกำหนดราคาหรือตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ได้ และระบบดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านระบบ Intranet ของสำนักงานศาลยุติธรรมซึ่งพัฒนาในรูปแบบ Web Application
สารนิพนธ์นี้จึงได้ถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนาโปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน โดยพัฒนาเป็นรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่นชื่อโปรแกรมบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (CPMS) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปด้วยความสะดวก แม่นยำ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้เชื่อมโยงข้อมูลคำของบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีได้ และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เน้นให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Restful webservice เพื่อเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการมาแสดงได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close