ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อมวลชนประจำศาลยุติธรรม โดย กรวิชญ์ พูนชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบงาน และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ตลอดจนการปฏิบัติงานของสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลยุติธรรม ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อมวลชน
ประจำศาลยุติธรรม สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูลประวัติสื่อมวลชนที่ต้องการขอทำข่าว และมาติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานศาลยุติธรรม โดยสื่อมวลชนที่หน่วยงานจัดเก็บต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด หน่วยงานสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำข่าว ณ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีการประเมินผลการใช้งานระบบด้วยวิธีประชุมกลุ่มย่อย ผลการประเมินพบกว่าระบบสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลสื่อมวลชนได้สะดวก และมีประโยชน์

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close