ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับ ระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย โดย เศรษฐพงศ์ กตคุณไพศาล ปีการศึกษา 2562

การจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักคือข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และต้องมาในเวลาที่ทันการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจถูกต้องมากที่สุด ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนไม่น้อยที่ยังคงตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลรองรับ สาเหตุเนื่องจากขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอการวิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และสนับสนุนนักพัฒนาในฝั่งไคลเอนท์ให้สามารถเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลเว็บเซอร์วิสได้อย่างสะดวก ซึ่งในการพัฒนาได้นำแนวคิด รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น REST API และ รูปแบบข้อมูล JSON รวมถึงการนำ Open API Specification มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close