ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ซีโอเจ สมาร์ท ลีฟ : แอปพลิเคชันยื่นใบลา สำหรับสำนักงานศาลยุติธรรม โดย เฉลิมชนม์ สมณะ ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ ซีโอเจ สมาร์ท ลีฟ : แอปพลิเคชันยื่นใบลา สำหรับสำนักงานศาลยุติธรรม โดย เฉลิมชนม์ สมณะ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น งานบริการประชาชน งานบริหารจัดการคดี งานธุรการ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จากกระบวนการทำงานเดิมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงโดยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการทำงานใหม่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 (ยุทธศาสตร์ JUSTICE) I – Innovation พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ในปัจจุบันการยื่นใบลาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมยังใช้วิธีการยื่นแบบฟอร์มใบลาที่เป็นกระดาษในการขออนุมัติการลาตามสายบังคับบัญชา ซึ่งทำให้เกิดการสิ้นเปลืองกระดาษ และเวลาในการดำเนินตามขั้นตอนในการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดขั้นตอนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบได้ โดยยึดตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กล่าวไว้ว่า สามารถนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว ซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอ การวิเคราะห์ ออกแบบเว็บเซอร์วิสและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ ซีโอ สมาร์ท ลีฟ : แอปพลิเคชันยื่นใบลา สำหรับสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานระบบแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานในทุกสถานที่ ลดขั้นตอนการทำงานในการยื่นใบลา และเป็นการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close