ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ซีโอเจ คาร์บุ๊คกิ้ง : ระบบจองรถส่วนกลางสำนักงานศาลยุติธรรมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดย พีระวัฒน์ เสียงใหญ่ ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ ซีโอเจ คาร์บุ๊คกิ้ง : ระบบจองรถส่วนกลางสำนักงานศาลยุติธรรมบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
โดย พีระวัฒน์ เสียงใหญ่ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น งานบริการประชาชน งานบริหารจัดการคดี งานธุรการ
เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการทำงานเดิมที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ ปรับเปลี่ยน
โดยการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการทำงานใหม่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 (ยุทธศาสตร์ JUSTICE) I – Innovation พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ในปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบจองรถส่วนกลาง และเปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนกลาง
เพื่อไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ใช้บริการสามารถ
ทำรายการจองรถ ตรวจสอบสถานะการจอง ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยเข้าใช้งานระบบผ่านเว็บบราวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แต่หลังจากการเปิดใช้งานระบบพบว่า การใช้งานระบบบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนยังมีข้อจำกัดในเรื่องการแสดงผลข้อมูล
ทำให้ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ใช้งานอุปกรณ์
สมาร์ทโฟนเข้าสู่ระบบ ส่งผลทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอ การวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสและ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับซีโอเจ คาร์บุ๊คกิ้ง : ระบบจองรถส่วนกลางสำนักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าใช้งานระบบแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบายและ
ง่ายต่อการใช้งานในทุกสถานที่ และช่วยเพิ่มศักยภาพของการบริหารจัดการรถส่วนกลางของสำนักงานศาลยุติธรรม สอบคล้องกับนโยบายขององค์กรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close