ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้สำหรับการสร้างระบบ แนะนำเกมเพื่อการศึกษา โดย วิชชา เจริญสุข ปีการศึกษา 2562

เกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้เป็นรูปแบบของเกมประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่นำเสนอเนื้อหา และวิธีการในการประยุกต์แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเกมเข้าไปในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และทำการประเมินความสัมฤทธิผลของการใช้งานเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และค้นหาปัจจัยที่ผู้เล่นเกมเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ใช้ในการเลือกเล่นเกม โดยนำเอาปัจจัยที่ค้นพบมาใช้ในการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาตร์อย่างง่ายที่ใช้สำหรับการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ในการค้นหาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการกระจายแบบสอบถามไปยังชุมชนนักเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ผลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ปัจจัยที่สำคัญในการเลือกเล่นเกมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ได้แก่ ช่วงอายุ ทักษะทั่วไป ราคาของเกม และทักษะด้านวิชาการ ตามลำดับ โดยทักษะทั่ว ๆ ไป ที่ผู้เล่นให้ความสำคัญได้แก่ ทักษะการวางแผน ทักษะการปรับตัว และทักษะการบริหาร และการจัดการ นอกจากนั้นแล้ว ทักษะเชิงวิชาการที่ผู้เล่นให้ความสำคัญได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ ในการประเมินตัวแบบที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ ระบบแนะนำเกมเพื่อการศึกษาที่มีชื่อว่า “แพนโดร่าบอกซ์” ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีการฝังตัวแบบในการเลือกเกมเพื่อการศึกษาลงไป ผู้ประเมินจำนวน 39 คนจากกลุ่มผู้เล่นเกมเพื่อการศึกษาได้ถูกเชิญมาใช้งานแพนโดร่าบอกซ์ และทำการประเมินผลการแนะนำเกม ผู้ประเมินจะถูกมอบหมายให้ทำการกำหนดปัจจัยในการเลือกเกมตามความต้องการของตนเอง จากนั้นแพนโดร่าบอกซ์จะทำการส่งผลการแนะนำเกมกลับมาให้ 2 ชุด ได้แก่ 1) ผลการแนะนำเกมที่ได้จากตัวแบบ และ 2) ผลการแนะนำเกมที่มีการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของเกม ซึ่งได้แก่ จำนวนผู้ดาวน์โหลดเกม และค่าความนิยมของเกม ผู้ประเมินจะทำการให้คะแนนความพึงพอใจกับผลการแนะนำโดยการใช้ค่าคะแนน 3 ระดับ โดยที่ 0 หมายถึงไม่พอใจ และ 2 หมายถึงพอใจมาก จากนั้นค่าคะแนนดังกล่าวจะถูกมาคำนวณค่าเอ็นดีซีจี ผลการประเมินพบว่าผลการแนะนำเกมที่มีการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมของเกมมีค่าความพึงพอใจสูงกว่าผลการแนะนำเกมที่ได้จากตัวแบบอย่างเดียว ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าตัวแบบในการเลือกเกมที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถนำไปฝังไว้ในระบบแนะนำเกมเพื่อการศึกษา

    slot88
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close