ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ทีดับเบิลยูดี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง โดย คมกริช สุวรรณพิไชยศรี ปีการศึกษา 2562

บริษัท ธันวาดี ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร และพัสดุ ในอดีตที่ผ่านมา มีการดำเนินงานที่ทำประจำวัน โดยใช้กระดาษจดบันทึกข้อมูลการขนส่งจากงานที่เกิดขึ้น เมื่อธุรกิจดำเนินต่อไปมีกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น งานประจำวันที่ต้องจัดส่ง เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ โปรแกรม สำเร็จรูปเพื่อบันทึกข้อมูล แต่ ก่อนกานบันทึกเข้า โปรแกรม ก็ต้องบันทึกใส่กระดาษก่อน แล้วจึงนำมาบันทึกใส่โปรแกรมสำเร็จรูป กระบวนการทำงานดังกล่างส่งผลให้ลดประสิทธิภาพในการทำงาน
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา “TWD System : ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง” ที่มีฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลการทำงาน ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทางของกระบวนการขนส่ง ระบบจะเก็บหลักฐานการรับสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบของลายเซ็นดิจิทัล พร้อมกับการแนบภาพถ่ายเป็นหลักฐาน อีกทั้งมีแดชบอร์ดแสดงภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจอีกด้วย ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เขียนแบบ (MVC) และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
การประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับการทำงานของระบบ ที่สามารถช่วยจัดการข้อมูลการขนส่งประจำวันและลดปัญหาทีเคยเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า TWD System ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลดีต่อธุรกิจ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close