ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ทีบี ซิสเต็มส์ : ระบบจองรถไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง โดย ชัชชล สุวรรณโชติ ปีการศึกษา 2563

หัวข้อสารนิพนธ์ ทีบี ซิสเต็มส์ : ระบบจองรถไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมบำรุง
โดย ชัชชล สุวรรณโชติ ปีการศึกษา 2563

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) พร้อมทั้งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ระบบจองรถไฟสำหรับงานซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมใช้งานจึงมีความสำคัญ ซึ่งจากเดิมจะมีวิธีการจองรถไฟโดยให้พนักงานซ่อมบำรุงกรอกแบบฟอร์ม Google Form จากนั้นเจ้าหน้าที่วางแผนจะทำการตรวจสอบว่ารถไฟขบวนดังกล่าวว่างสำหรับงานซ่อมบำรุงหรือไม่ หากรถไฟขบวนดังกล่าวว่างจะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่แผนกจัดการการเดินรถนำรถเข้ามายังพื้นที่สำหรับงานซ่อมบำรุงโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเจ้าหน้าที่แผนกวางแผนใช้เวลา 3 วันทำการในการจัดการ ส่งผลให้รถไฟขบวนดังกล่าวไม่พร้อมให้บริการซึ่งส่งผลเกิดความเสี่ยง รถไฟไม่เพียงพอต่อการให้บริการซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
สารนิพนธ์นี้จึงถูกทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรื่องการจองรถไฟสำหรับซ่อมบำรุงและพัฒนา ทีบี ซิสเต็มส์ : ระบบบริหารจัดการรถไฟสำหรับงานซ่อมบำรุง ที่มีฟังก์ชันในการจัดการข้อมูลการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นการจองรถไฟจนถึงสามารถเข้าทำงานเสร็จสิ้นตามกระบวนการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง อีกทั้งมีแดชบอร์ดแสดงภาพรวมของการดำเนินการจองรถไฟสำหรับงานซ่อมบำรุงอีกด้วย ระบบถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
การประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจกับการทำงานของระบบ ที่สามารถช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในขั้นตอนการจองรถไฟได้และลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า TB System ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลดีต่อธุรกิจ

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close