ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบคัดกรองการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรประเภทโทรคมนาคม โดย กีรพล บ่อโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ระบบคัดกรองการส่งประกวดผลงานนวัตกรรมภายในองค์กร : กรณีศึกษา องค์กรประเภทโทรคมนาคม จัดทำขึ้นเพื่อทดแทนการคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรมเดิมขององค์กรที่มีวิธีการทำงานที่หลายหลาก ไม่เป็นไม่ระบบ และมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่ไม่ตรงกัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานดังกล่าวเกิดความซับซ้อน ใช้เวลานาน และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนั้นระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมา จึงถูกกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทุกหน่วยงานในองค์กรใช้ร่วมกัน ระบบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด โดยรับผลงานจากพนักงานผ่านระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรม การคัดกรองผลงาน โดยมีการกำหนดผู้ใช้งานให้เป็นผู้คัดกรองผลงานผ่านระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรม และการให้คะแนนผลงาน โดยมีการกำหนดผู้ใช้งานให้เป็นผู้ประเมินผลงานผ่านระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรม
จากการใช้งานระบบคัดกรอง และประเมินผลงานนวัตกรรมนี้พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในคุณภาพของระบบ ส่วนการทำงานต่าง ๆ มีความเป็นระบบมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาในการส่งผลงานด้วยลายมือ สามารถอ่านรายละเอียดผลงานได้ง่ายขึ้น และการคัดกรองหรือประเมินผลงานสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น สามารถค้นหาผลงานได้ง่ายขึ้น สามารถกำหนดผู้ประเมินผลงานผ่านระบบได้ สามารถออกรายงานเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปต่อยอดในการทำรายงานแบบอื่น ๆ ต่อไป

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close