ปริญญาโท วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา

หัวข้อสารนิพนธ์ ระบบจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา : บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดย สาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ปีการศึกษา 2562

ในปัจจุบัน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีปัญหาในการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน เนื่องจาก ยังทำการเก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสาร ทำให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลสูญหาย และข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ และควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของพนักงานได้ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก
สารนิพนธ์นี้จึงนำเสนอระบบจัดการทรัพย์สิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และตรวจสอบการถือครองทรัพย์สินของพนักงานใน บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยเป็นระบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา พี เอช พี และระบบจัดการฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล โดยแบ่งส่วนการทำงานของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนพนักงาน ในส่วนของผู้ดูแลระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการจัดการข้อมูลทรัพย์สิน (เพิ่ม ลบ แก้ไข จ่ายทรัพย์สิน โอนย้ายทรัพย์สิน) การจัดการพนักงาน การจัดการไซต์งาน รายงานต่าง ๆ และในส่วนของพนักงานประกอบด้วยฟังก์ชันการแสดงข้อมูลทรัพย์สินที่พนักงานถือครอง
จากการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบในด้านต่าง ๆ พบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจต่อระบบในด้านต่าง ๆ เฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบจัดการทรัพย์สินเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพย์สินในหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

    slot 303
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Close